header1

GDPR - Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Published in News & Events

 Το νέο Κανονιστικό Πλαίσιο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εξέδωσε νέο πλαίσιο για την Προστασία και Διαχείριση των Προσωπικών Δεδομένων (Κανονισμός 2016/679, Οδηγία 2016/680) με το οποίο αποσκοπεί να προσφέρει στους κατοίκους της ΕΕ εκ νέου έλεγχο των προσωπικών δεδομένων τους και να απλοποιήσει το ρυθμιστικό περιβάλλον για τις διεθνείς επιχειρήσεις.

 

Τι είναι τα Προσωπικά Δεδομένα;

Προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται και περιγράφει ένα άτομο.

Ποιούς αφορά* το νέο Κανονιστικό Πλαίσιο;

Αφορά σε όλες τις επιχειρήσεις που α) επεξεργάζονται δεδομένα από κατοίκους της ΕΕ,  β) εξάγουν  δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εκτός της ΕΕ. 

* Οι διαδικασίες πολιτικής ποικίλλουν από το ένα κράτος μέλος στο άλλο.

Πλεονεκτήματα Συμμόρφωσης.

  • Η χρήση δεδομένων με τρόπο διαφανή και φιλικό προς την ιδιωτικότητα θα λειτουργήσει για τις συμμορφωμένες εταιρείες ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των εταιρειών που δεν θα ενστερνιστούν το νέο κανονιστικό πλαίσιο, επιτρέποντας στις πρώτες, ν' αναπτύσσουν την πελατειακή τους βάση, να συλλέγουν περισσότερα δεδομένα και να χτίζουν την εμπιστοσύνη του κοινού τους.
  • Η υιοθέτηση καλών πρακτικών επεξεργασίας δεδομένων θα μπορούσε να βοηθήσει τις εταιρείες να αποφύγουν τη φθορά της φήμης του εμπορικού τους σήματος.
  • Η μεγαλύτερη δαπάνη για τη συμμόρφωση με την προστασία δεδομένων και η καλύτερη δουλειά για την προστασία των δεδομένων στην εταιρεία θα μπορούσε να βελτιώσει τη στάση της εταιρείας στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο.

 

Tο κόστος της μη Συμμόρφωσης.

Η τοπική Αρχή Προστασίας Δεδομένων παρακολουθεί τη συμμόρφωση (οι εργασίες τους συντονίζονται σε επίπεδο ΕΕ). Το κόστος της παραβίασης των κανόνων μπορεί να είναι υψηλό.

Πότε θα ισχύσει - Περισσότερες πληροφορίες:

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από τον Μάιο του 2018 οι επιχειρήσεις, καλούνται να εφαρμόζουν Νέους αυστηρότερους κανόνες για την Προστασία Φυσικών Προσώπων έναντι της επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κανονισμός 2016/ 679, Οδηγία 2016/680).

 

Προσωπικά δεδομένα και η διαχείρισή τους.Ποιός άλλος; ICAP. Η εταιρεία που εδώ και 50+ έτη διαχειρίζεται ευαίσθητες πληροφορίες.

Στο πλαίσιο προετοιμασίας για την εφαρμογή του νέου κανονισμού, η ΙCAP Management Consulting είναι ο Συνεργάτης Επιλογής της Επιχείρησής σας, προκειμένου να αναγνωρίσετε, αξιολογήσετε, αναπτύξετε και υλοποιήσετε το πλαίσιο συμμόρφωσης της εταιρείας σας, μ΄ένα πολυεπίπεδο «end 2 end», portfolio υπηρεσιών:

1. GDPR Health-Check Service: μία άμεση και γρήγορη αξιολόγηση του επιπέδου συμμόρφωσης ώστε να βοηθηθεί ο εκάστοτε Οργανισμός να εξακριβώσει τις βασικές και κύριες απαιτήσεις του νέου Κανονισμού GDPR και να αποφασίσει με μεγαλύτερη ακρίβεια το εύρος και το είδος των επεμβάσεων και υλοποιήσεων που χρειάζεται να επενδύσει

2. GDPR Assessment Service: ενδελεχής έλεγχος και αξιολόγηση του συνόλου των υφιστάμενων μηχανισμών προστασίας της επεξεργασίας ΔΠΧ απέναντι σε όλο το φάσμα των απαιτήσεων του νέου Κανονισμού δημιουργώντας ταυτόχρονα και ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο λειτουργίας και χάρτη οδηγιών υλοποίησης των κανονιστικών απαιτήσεων 

3. End2End GDPR Readiness Service: μια ολιστική προσέγγιση εμπεριστατωμένης ανάλυσης και αξιολόγησης των υφιστάμενων μηχανισμών προστασίας έναντι των απαιτήσεων του νέου Κανονισμού GDPR. Η υπηρεσία δεν περιορίζεται στην αναγκαία αξιολόγηση και εξακρίβωση των αποκλίσεων συμμόρφωσης αλλά προχωράει στην ανάπτυξη βασικών μηχανισμών προστασίας της επεξεργασίας ΔΠΧ όπου αυτό απαιτείται 

4. Ad-Hoc GDPR Services: σε περιπτώσεις που ένας Οργανισμός ενδιαφέρεται για επιμέρους, εξειδικευμένες, GDPR  υπηρεσίες έχει σχεδιαστεί ένα ευέλικτο πλαίσιο υπηρεσιών (Ad-Hoc GDPR Services) που έχει ως στόχο να εξυπηρετεί σε συγκεκριμένους τομείς κανονιστικών και ρυθμιστικών απαιτήσεων. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι ad-hoc υπηρεσίες δύναται να περιλαμβάνουν:

  • Σχεδιασμό και Ανάπτυξη Πολιτικών και Διαδικασιών ασφάλειας και προστασίας ΔΠΧ (πχ Διαχείριση Περιστατικών Ασφαλείας, Συλλογή ΔΠΧ, Διατήρησης ΔΠΧ, Ενημέρωση Υποκειμένων, Διαχείριση Παραπόνων κ.α.)
  • Σχεδιασμό, Ανάπτυξη και Τεκμηρίωση Αρχείων Επεξεργασίας ΔΠΧ (Records of Processing)
  • Σχεδιασμό Μεθοδολογίας & Ανάπτυξη Εκτίμησης Αντίκτυπου Επεξεργασίας ΔΠΧ (DPIAs)
  • Έλεγχο Νομικών κειμένων – δηλώσεων πληροφόρησης υποκειμένων, συγκατάθεσης υποκειμένων κλπ.
  • Έλεγχο νομικού και λειτουργικού πλαισίου συνεργασίας με εξωτερικούς παρόχους
  • Οργάνωση και περιοδικό έλεγχο GDPR συμμόρφωσης Εξωτερικών Συνεργατών
  • Οργάνωση και εκτέλεση προγραμμάτων εκπαίδευσης & ενημέρωσης προσωπικού

 

5. DPO as a Service: η υπηρεσία παρέχει την δυνατότητα σε επιλεγμένους Οργανισμούς να συμμορφώνονται με την κανονιστική απαίτηση ορισμού ειδικού DPO, μέσω ανάθεσης του ρόλου σε εξειδικευμένα και έμπειρα στελέχη της ICAP με ταυτόχρονη δημιουργία και επίσημη τεκμηρίωση του πλαισίου λειτουργίας και αναφορών μεταξύ του Οργανισμού της ICAP και της εγχώριας ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)

6. Υλοποίηση τεχνολογικών λύσεων: η ανεύρεση, σχεδιασμός και υλοποίηση των απολύτως απαραίτητων τεχνολογικών λύσεων. Συνεργαζόμαστε με τους κορυφαίους παρόχους τεχνολογίας και λογισμικού και σε συνεργασία με τους πελάτες μας προχωρούμε σε παρεμβάσεις στα πληροφοριακά συστήματα ή εισάγουμε λύσεις τεχνολογίας που θα έχει υποδείξει το GDPR Assessment Service

 

 Για περισσότερες πληροφορίες Τηλ.: 210 7200117, e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

About us

ICAP Group – with 1.300 employees – is the largest Business Information and Management Consulting Group in Greece, with a strong presence in Southeastern Europe.

At ICAP Consultants, our vision is to become the recognized regional leader in Business Consulting enabled by Technology and Business Analytics. Our strategy relies on uniquely combining a superior industry-focused business consultative approach, consumer & business data, analytics and data integration technology solutions. Our unique and innovative solutions differentiate our customers and provide them a competitive advantage.

Follow us

icon facebook64 icon linkedin64 FB64 icon email

Discover More

Send a Question or Request